CAMPO

El projecte està finançat a través de la convocatòria de concessió d’ajuts del Programa Horitzó 2020 de la Unió Europea, en el marc de la prioritat sobre Reptes de la Societat dins de la temàtica sobre Seguretat Alimentària i Agricultura Sostenible, que present també a Catalunya té com a objectiu principal el desenvolupament de cultius lignocel·lulòsics industrials, (incloses les aplicacions energètiques), econòmicament rendibles viables i sostenibles en terres agrícoles marginals.

Industrialització agrícola

Entre altres actuacions previstes en el seu desenvolupament, en una primera fase es pretén implementar una base de dades actualitzada sobre els cultius industrials ja existents a la Unió Europea, amb informació relativa a les seves característiques agronòmiques, necessitats d’entrades, rendiment del sòl i qualitat de la seva biomassa per a diferents aplicacions.

En paral·lel es caracteritzaran, conceptualitzaran i mapearán en un sistema d’informació geogràfica les terres marginals de cultiu. Gràcies a aquestes eines es disposarà d’una classificació espacialment explícita que possibilitarà identificar les espècies de cultiu potencialment més viables i un mapa molt complet de les terres de cultiu marginals europees. En base als resultats de la primera fase, el Projecte preveu un ampli programa experimental de cultius lignocel·lulòsics per a usos industrials i energètics amb potencial identificat en terres marginals dels països participants.

Nous mètodes

Altres línies de recerca inclouen la millora d’alguns dels cultius considerats per tal de millorar la seva viabilitat, així com el desenvolupament d‘estratègies adequades per optimitzar les cadenes de subministrament de la biomassa collida.

Finalment es realitzarà una avaluació dels resultats obtinguts, abordant qüestions tècniques, mediambientals, econòmiques i socials i es formularan recomanacions de bones pràctiques agrícoles per a la implementació sostenible dels cultius més viables.

Entre els quals cal ressaltar la participació com a entitat coordinadora en el Projecte singular estratègic On-Cultius pel desenvolupament i demostració de la producció d’energia a partir de la biomassa de cultius a Espanya, que va comptar amb una àmplia participació de importants empreses i organitzacions agrícoles del sector, juntament amb les universitats i centres d’investigació més punters sobre el tema al nostre país. Durant el Projecte On-Cultius es va desenvolupar una experimentació sobre més de 3000ha de terres agrícoles, al voltant d’un terç de les quals eren terres marginals.