ramats

La DARP va convocar el comitè de seguiment que avalua la cobertura vacunal assolida fins al moment i analitza els resultats obtinguts a pocs dies de finalitzar el termini de la campanya de vacunació enfront del serotip 8 de llengua blava, la qual es va iniciar el 5 febrer 2016 amb la publicació d’una ordre ministerial que la regula.

Aquest comitè, format per tècnics del CReSA, ramaders i veterinaris de camp i per veterinaris del DARP, és l’encarregat d’avaluar els resultats obtinguts en el marc de la campanya, així com d’analitzar els punts crítics que han anat apareixent durant la seva execució. El comitè també valora les comunicacions de sospites d’efectes adversos rebudes al Servei de prevenció en salut animal, i proposa les mesures tècniques corresponents en funció de les conclusions obtingudes d’aquesta valoració.

Per tercera vegada, l’avaluació de les incidències declarades al DARP a data d’avui conclou que no es poden relacionar directament amb l’aplicació de la vacuna i ha remarcat el molt baix percentatge, aproximadament un 0,45% en boví i 1% en oví de les explotacions vacunades, que suposen les afectacions comunicades en relació al total d’explotacions vacunades. No obstant això, el DARP manté el compromís de fer un seguiment d’aquells ramats en què es detectin afectes adversos.

Paral·lelament, el departament anuncia que està estudiant les mesures addicionals per garantir que tots els ramaders de Catalunya compleixin amb l’obligació de vacunar per protegir la nostra cabanya ramadera i evitar l’aparició de la malaltia al nostre territori.

A més, en aquest sentit, la vigilància efectuada en el marc del programa de vigilància de la llengua blava, la qual es basa en l’anàlisi d’animals sentinelles distribuïts per tot el territori català, demostra que ara per ara la malaltia no ha aconseguit entrar en Catalunya malgrat que els últims informes mensuals de vigilància entomològica emesos pel CReSA ja demostren activitat del vector que transmet la malaltia.