ganadoporcino

El Reial Decret fixa les bases tècniques en què es dóna suport a la vigilància, que seran posteriorment desenvolupades i adaptades mitjançant el corresponent Programa Nacional de Vigilància, en funció de cada escenari epidemiològic. La norma possibilita mantenir un eficaç sistema d’alerta, tot i reduir el nombre de mostres a analitzar.

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret que té per objecte establir les mesures sanitàries per a la detecció precoç de la pesta porcina africana, la pesta porcina clàssica i la malaltia vesicular, i regular un pla de vigilància que permeti garantir a Espanya el manteniment del estatus sanitari de “lliure” enfront d’elles.

D’aquesta manera, el Reial Decret fixa les bases tècniques en què es dóna suport a la vigilància, que seran posteriorment desenvolupades i adaptades mitjançant el corresponent Programa Nacional de Vigilància, en funció de cada escenari epidemiològic.

Control més específics

Segons estableix el Reial Decret, la vigilància sanitària en el bestiar porcí tindrà un component passiu i un actiu. El primer d’ells es basa en la comunicació a les autoritats sanitàries, per part dels propietaris dels animals, comerciants, importadors, exportadors, transportistes i personal relacionat amb la sanitat animal, de l’aparició d’alguns dels signes clínics d’aquestes malalties , a fi d’establir la corresponent investigació epidemiològica.

Per la seva banda, el programa de vigilància activa estarà basat en un mostreig serològic sistemàtic i serà examinat pel Comitè Nacional del Sistema d’Alerta Sanitària Veterinària, que podrà elevar a les autoritats competents de les comunitats autònomes o al Ministeri de Medi Ambient, i Medi rural i Marí, les corresponents recomanacions o propostes.

Així mateix, el Reial decret possibilita reduir el nombre de mostres previstes en el programa actualment vigent, mantenint un eficaç sistema d’alerta.

També assenyala que les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes han de remetre al MARM, anualment i abans del 15 de febrer, els resultats del programa de vigilància porcina.