accidente-tractores

Augmenten les morts dels treballadors del camp, significativament, en comparació a altres anys. Segons l’informe anual que ha presentat el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

L´informe d´accidents laborals

L’any 2018 han succeït 84 morts al sector de l’agricultura, la ramaderia i la pesca.  Un augment del 18% si el comparem amb l’any anterior on van haver 72 morts.

L’informe detalla que 16 de les víctimes mortals estaven treballant en aquell moment en cultius de terra, altres 16 en zones forestals, deu a llocs de cria d’animals, deu a cultius d’arbres i arbustos, sis a jardins, parcs i parcs zoològics i una a zones pesqueres.

Per altra banda, descendeixen els accidents laborals en aquest sector, que passen de 37.016 a l’any 2017 fins a 36.818 l’últim any, una baixada lleu de un 0,53% en aquest tipus d’incidents. Del total d’accidents durant la jornada de treball (34.727 el 2018), 34.193 van ser de caràcter lleu i 462 greus. La comunitat autònoma més afectada es Andalusia amb 11.469 accidents el darrer any, però també s’ha de tenir en compte que és la comunitat que més treballa en el sector primari.

Raons dels accidents

Els principals accidents es produeixen per la bolcada de tractors, que també es la raó que provoca més morts en el camp. Tot això es conseqüència que els laboristes no prenen les mesures pertinents alhora de fer el seu treball, per tant no estan segurs mentre condueixen aquest tipus de vehicle. I també es deu a que en moltes zones o comunitats la maquinària es molt antiga i es troben en un greu estat de desgast.

Mesures a prendre per part de l´administració púbica

Els govern autonòmics treballen en millorar aquesta situació, i ja han fet propostes. Com un plà de renovació de la maquinària i vehicles més antiquats, que poden tenir el perill de sofrir algun tipus d’accident greu. I un altra proposta seria, una campanya de conscienciació dels treballadors del sector per a que prenguin les mesures de seguretat necessàries per no estar en perill, juntament amb una vigilància i denúncia d’aquest tipus d’infraccions