Un projecte per predir la vida útil dels aliments poc peribles