Es torna a desestimar la petició dels agents rurals