assegurances-agraries-catalunya

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), l’Ordre que convoca els ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries per aquest 2016, en compliment d’un dels objectius primordials, com és l’impuls i el foment de les assegurances agràries per salvaguardar les produccions agrícoles i ramaderes.

Dins el marc del Pla d’assegurances agràries combinades, el DARP, entre altres actuacions per al foment de l’ús de les assegurances agràries (divulgatives, d’estudi, de participació en el si dels grups de treball i comissions establerts dins el sistema d’assegurances agràries , etcètera), estableix ajudes a la contractació de les pòlisses, els ajuts que regula l’Ordre publicada.

Els ajuts que es concedeixen per part del Departament consisteixen en subvencionar un percentatge sobre la subvenció que l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (ENESA) aplica a la pòlissa contractada, excepte en el cas de les assegurances de recollida i destrucció d’animals morts, en la que aquest any és un import per animal segons la classe de bestiar.

En aquesta convocatòria es manté els criteris de les anteriors i es dóna prioritat a les assegurances contractades en les produccions en les que hi hagi un nivell d’assegurament baix. Així mateix, es fomenta les assegurances que ofereixen més cobertures o que permeten aglutinar en una pòlissa produccions diverses, així com les que ofereixen cobertura per sequera en conreus de secà.

Els percentatges d’ajuda s’han hagut d’adaptar a les variacions introduïdes per ENESA el Pla d’assegurances agràries 2016, així com el pressupost disponible del DARP.